ДП Старобільське лісомисливське господарство
Головна
Меню сайту
Статистика
Яндекс.Метрика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Block title
Вхід


  Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
                                                                  за рік   20 15_ р.                                                                  
                                                                                                                                                                                               
                                                                                Форма №2       Код за ДКУД 1801003      
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000 4618 3226
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  2050 ( 3778 ) ( 2966 )
Валовий: 
     прибуток
2090 840 260
     збиток 2095 (   ) (   )
Інші операційні доходи  2120 2761 3740
Адміністративні витрати  2130 ( 444 ) ( 148 )
Витрати на збут 2150 ( 401 ) ( 45 )
Інші операційні витрати  2180 ( 2730 ) ( 3740 )
Фінансовий результат від операційної діяльності: 
     прибуток
2190 26 67
     збиток 2195 (   ) (   )
Дохід від участі в капіталі  2200    
Інші фінансові доходи  2220    
Інші доходи  2240   57
Фінансові витрати  2250 (   ) (   )
Втрати від участі в капіталі  2255 (   ) (   )
Інші витрати  2270 (   ) (   )
Фінансовий результат до оподаткування:
     прибуток
2290 26 124
     збиток 2295 (   ) (   )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( 6 ) ( 88 )
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування  2305    
Чистий фінансовий результат: 
     прибуток
2350 20 36
     збиток 2355 (   ) (   )
       
       
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400    
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405    
Накопичені курсові різниці 2410    
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415    
Інший сукупний дохід 2445    
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450    
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455    
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460    
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 20 36
                                                                                                                                                                                               
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 2540 1870
Витрати на оплату праці 2505 3025 3936
Відрахування на соціальні заходи 2510 1093 1420
Амортизація 2515 500 216
Інші операційні витрати 2520 210 107
Разом 2550 7368 7549
                                                                                                                                                                                               
ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій  2600    
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605    
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610    
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2615    
Дивіденди на одну просту акцію  2650    

 

 

 

     Баланс (Звіт про фінансовий стан)
                                                        на    31 грудня   2015_р.                                                        
                                                                                                                                                                                             
                                                                                  Форма №1                           Код за ДКУД   1801001    
                                                                                                                                                                                             
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи 1000 35 25
Нематеріальні активи
    первісна вартість  1001 49 51
    накопичена амортизація  1002 14 26
Незавершені капітальні інвестиції 1005    
Основні засоби 1010 1300 1167
    первісна вартість  1011 4837 5192
    знос  1012 3537 4025
Інвестиційна нерухомість 1015    
Довгострокові біологічні активи 1020    
Довгострокові фінансові інвестиції: 1030    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції  1035    
Довгострокова дебіторська заборгованість  1040    
Відстрочені податкові активи  1045    
Інші необоротні активи  1090    
Усього за розділом I  1095 1335 1192
II. Оборотні активи 1100 882 661
Запаси
в тому числі :         Виробничі запаси     1101         161 114
                               Незавершене виробництво     1102         468 323
                               Готова продукція     1103         253 224
Поточні біологічні активи  1110    
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 218 31
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130   4
    за виданими авансами
    з бюджетом 1135   31,0
    у тому числі з податку на прибуток 1136    
Інша поточна дебіторська заборгованість  1155 6 10
Поточні фінансові інвестиції  1160    
Гроші та їх еквіваленти  1165 37 293
Готівка 1166 13 9
Рахунки в банках 1167 24 284
Витрати майбутніх періодів 1170 1 1
Інші оборотні активи  1190    
Усього за розділом II  1195    
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200    
Баланс  1300 2479 2223
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал 1400 713 713
Зареєстрований (пайовий) капітал 
Капітал у дооцінках 1405 590 630
Додатковий капітал  1410 586 568
Резервний капітал  1415    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1420    
Неоплачений капітал  1425 (   ) (   )
Вилучений капітал  1430 (   ) (   )
Усього за розділом I 1495 1889 1911
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1500    
Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 1510    
Інші довгострокові зобов’язання 1515    
Довгострокові забезпечення 1520    
Цільове фінансування  1525    
Усього за розділом II 1595    
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 1600    
Короткострокові кредити банків 
Поточна кредиторська заборгованість за: 1610    
    довгостроковими зобов’язаннями 
    товари, роботи, послуги  1615 334 22
    розрахунками з бюджетом 1620 112 48
    у тому числі з податку на прибуток 1621 48 6
    розрахунками зі страхування 1625    
    розрахунками з оплати праці 1630 58 32
     одержаними авансами 1635 82 210
Поточні забезпечення 1660    
Доходи майбутніх періодів 1665    
Інші поточні зобов’язання 1690 4  
Усього за розділом IІІ 1695 590 312
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700    
Баланс  1900 2479 2223

Copyright MyCorp © 2019