ДП Старобільське лісомисливське господарство
Головна
Меню сайту
Статистика
Яндекс.Метрика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Block title
Вхід


Головна » 2017 » Лютий » 23 » Річний звіт 2016 рік
09:19
Річний звіт 2016 рік
  Баланс (Звіт про фінансовий стан)
                                                        на   31 грудня   2016_р.                                                        
                                                                                                                                                                                             
                                                                                  Форма №1                           Код за ДКУД        
                                                                                                                                                                                             
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи 1000 25 16
Нематеріальні активи
первісна вартість 1001 51 49
накопичена амортизація 1002 26 33
Незавершені капітальні інвестиції 1005    
Основні засоби 1010 1167 1003
первісна вартість 1011 5192 5217
знос 1012 4025 4214
Інвестиційна нерухомість 1015    
Довгострокові біологічні активи 1020    
Довгострокові фінансові інвестиції: 1030    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції 1035    
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040    
Відстрочені податкові активи 1045    
Інші необоротні активи 1090    
Усього за розділом I 1095 1192 1019
II. Оборотні активи 1100 661 434
Запаси
в тому числі : Виробничі запаси     1101         114 159
Незавершене виробництво     1102         323 2
Готова продукція     1103         224 273
Поточні біологічні активи 1110    
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 31 1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130 4 21
за виданими авансами
з бюджетом 1135 31 29
у тому числі з податку на прибуток 1136    
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 10 1
Поточні фінансові інвестиції 1160    
Гроші та їх еквіваленти 1165 293 288
у тому числі: Готівка 1166 9 9
Рахунки в банках 1167 284 279
Витрати майбутніх періодів 1170 1 1
Інші оборотні активи 1190    
Усього за розділом II 1195 1031 775
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200    
Баланс 1300 2223 1794
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал 1400 713 713
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках 1405 630 630
Додатковий капітал 1410 568 478
Резервний капітал 1415    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420   ( 326 )
Неоплачений капітал 1425 (   ) (   )
Вилучений капітал 1430 (   ) (   )
Усього за розділом I 1495 1911 1495
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1500    
Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 1510    
Інші довгострокові зобов’язання 1515    
Довгострокові забезпечення 1520    
Цільове фінансування 1525    
Усього за розділом II 1595    
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 1600    
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за: 1610    
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги 1615 22 85
розрахунками з бюджетом 1620 48 44
у тому числі з податку на прибуток 1621 6  
розрахунками зі страхування 1625    
розрахунками з оплати праці 1630 32 14
одержаними авансами 1635 210 154
Поточні забезпечення 1660    
Доходи майбутніх періодів 1665    
Інші поточні зобов’язання 1690   2
Усього за розділом IІІ 1695 312 299
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700    
Баланс 1900 2223 1794
Переглядів: 56 | Додав: ann_fillin | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Copyright MyCorp © 2019